Acceso Clientes

Actualidade

Mantéñase ó día da actualidade de Galivalia e do noso sector

GALIVALIA ELABORA OS NOVOS PREGOS QUE REXERÁN A CONTRATACIÓN DO SAF NO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

No marco do servizo de asistencia técnica na elaboración dos pregos técnicos e o estudo económico da nova licitación do Servizo de Axuda no Fogar, Galivalia confeccionou para o Concello de Santiago de Compostela, tras o correspondente proceso de estudo, análise e revisión, os seguintes documentos:

  • Folla de Especificacións/Cadro de Características do Prego de cláusulas administrativas particulares.
  • Consideracións a incluír no Prego de cláusulas administrativas particulares.
  • Prego de Prescricións Técnicas.
  • Memoria Económica da licitación.

 


Tel�fono 677 303 856 Galivalia

Galivalia Consulstgo S.L. Ver texto legal.