Noticias

O CONCELLO DE TOMIÑO APROBA INICIALMENTE A SÚA PRIMEIRA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO

O Pleno do Concello de Tomiño, en sesión ordinaria do 20/04/2017, acordou aprobar inicialmente a súa primeira Relación de Postos de Traballo (RPT), documento que foi elaborado pola empresa Galivalia e consensuada entre o Goberno municipal e os representantes dos traballadores municipais. O antecitado documento, que foi publicado no BOP de Pontevedra nº 85, de data 4 de maio de

Ler máis »

Traballo cuestiona o ERE da Cámara de Comercio de Ferrol

Os traballadores afectados polo ERE da Cámara de Comercio de Ferrol, asesorados por Galivalia S.L., que o pasado 4 de agosto interpuxeron recurso de alzada contra a autoridade laboral que autorizou o ERE – a Xunta de Galicia -, denunciaron a situación de indefensión na que se atopan dous dos traballadores afectados polo ERE promovido pola Cámara de Comercio de

Ler máis »
Galivalia abogacia y consultoria

A Asociación Agadea adapta a súa actividade en Santiago de Compostela á nova carteira de servizos de Benestar

A Asociación Agadea, coa que traballa e colabora Galivalia S.L., ven de adaptar a súa actividade á nova carteira de servizos de Benestar na área de Santiago de Compostela, co fin de intensificar a prevención e intervención sobre o Alzhéimer. A Asociación galega para a axuda aos enfermos con demencia tipo alzhéimer (Agadea) ofrecerá máis actividades para previr as demencias

Ler máis »

Administración electrónica: Lei 18/2011, de 5 de xullo, reguladora do uso das tecnoloxías da información e a comunicación na Administración de Xustiza

A presente Lei regula o uso das novas tecnoloxías na Administración de Xustiza. Os principais obxectivos desta norma, son: primeiro, actualizar o contido do dereito fundamental a un proceso público sen dilacións indebidas, gracias á axilización que permite o uso das tecnoloxías nas comunicacións; segundo, xeralizar o uso das novas tecnoloxías para os profesionais da xustiza; terceiro, definir nunha norma

Ler máis »

Novo mapa de Corporacións municipais

O novo mapa de corporacións municipais galegas quedou constituído este pasado sábado, a excepción dos concellos de Santiago de Compostela, Carballo, Fisterra e Os Blancos, onde se produciu a paralización do proceso por causa dos recursos contenciosos electorais presentados nos citados concellos. Maiorías absolutas. O PP ten garantidas 186 alcaldías (45 en A Coruña, 40 en Lugo, 65 en Ourense

Ler máis »

Real Decreto 801/2011, de 10 de xuño, polo que se aproba o Regulamento dos procedementos de regulación de emprego e de actuación administrativa en materia de traslados colectivos

Este Real Decreto, persigue cinco obxectivos fundamentais: Primeiro, reforzar a extinción colectiva de contratos de traballo por razóns económicas, técnicas, organizativas ou de produción canalizándoa cara a vía prevista expresamente pola lexislación laboral, isto é, o procedemento de regulación de emprego. Segundo, proporcionar unha maior certeza aos traballadores, aos empresarios e ás autoridades, administrativas e xudiciais que interveñen nas extincións

Ler máis »

Real Decreto Lei 7/2011, de 10 de xuño, de medidas urxentes para a reforma da negociación colectiva

Esta reforma da negociación colectiva pretende abordar unha serie de disfuncións. Pero quere facelo respectando plenamente os elementos esenciais do noso sistema de negociación colectiva e, singularmente, respectando a autonomía colectiva. Baixo esta premisa básica, os obxectivos principais desta reforma da negociación colectiva son os seguintes: Primeiro, favorecer unha mellor ordenación da nosa negociación colectiva, propiciando á vez unha negociación

Ler máis »