Blog

O CONCELLO DE VILASANTAR XA CONTA CUN CONVENIO COLECTIVO PROPIO

No BOP da Coruña de 4 de febreiro de 2022 publicouse o primeiro Convenio Colectivo do persoal laboral ao servizo do Concello de Vilasantar, documento que foi elaborado pola empresa Galivalia.

Coa aprobación do dito documento, acadaranse os seguintes obxectivos principais:

– Homoxeneidade nas condicións laborais dos empregados municipais.

– Fixación dunha compilación dos dereitos, obrigas e normais laborais.

– Racionalización da estrutura profesional e da retribución do persoal laboral.

– Aplicación das novidades normativas e adecuación ao marco legal en vigor.