Política de privacidade

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL.

En cumprimento co artigo 12 da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais, polo que se regula o dereito de información na recollida de datos, advírtese dos seguintes extremos:
Os datos persoais que vostede nos facilite serán incorporados a un ficheiro titularidade de GALIVALIA CONSULSTGO, SL, con CIF B70242088, incluiranse nun ficheiro de nome “Clientes e/ou provedores”. A finalidade de dito ficheiro é a xestión, administración, presentación, ampliación e mellora dos servizos nos que o usuario decida darse de alta, así como o envío por medios tradicionais e electrónicos de información técnica, operativa e comercial acerca de produtos e servizos ofrecidos por GALIVALIA CONSULSTGO SL. Os devanditos datos non serán cedidos ou comunicados a terceiras persoas sen o consentimento específico do afectado.
O usuario garante que os datos persoais facilitados a GALIVALIA CONSULSTGO SL son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación nos mesmos.
GALIVALIA CONSULSTGO SL adoptou os niveles de seguridade de protección de datos persoais legalmente requiridos, e procura instalar aqueles outros medios e medidas técnicas adicionais ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos persoais facilitados. Non obstante, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.
Os usuarios teñen dereitos recoñecidos e poderán exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, así como a seren informados das cesións realizadas contactando con GALIVALIA CONSULSTGO, S.L.