Acceso Clientes

Galivalia. Os nosos servizos

Prestamos asesoramento integral á túa organización e servizos adaptados ás túas necesidades

Asesoramento Técnico – Xurídico

Contamos con persoal con formación superior especializada en distintos campos, e cun amplo grupo de asesores universitarios, o que nos permite prestar asesoramento específico e especializado en moi diversos ámbitos.

Asesoramento xurídico xeral

Sector público

 • Elaboración de propostas normativas.
 • Elaboración de informes e ditames xurídicos.
 • Elaboración de pregos de contratación administrativa.
 • Deseño e elaboración de cartas de servizos.
 • Defensa letrada na orde xurisdicional social e contencioso-administrativa.

Sector privado

 • Elaboración de informes e ditames xurídicos.
 • Asesoramento técnico-xurídico en materia de contratación administrativa: elaboración de proxectos e xestión da documentación xerada no marco do procedemento de contratación.
 • Defensa letrada na orde xurisdicional social e contencioso-administrativa.

Asesoramento financeiro

 • Elaboración de propostas normativas.
 • Elaboración de informes e ditames xurídicos.
 • Elaboración de pregos de contratación administrativa.
 • Deseño e elaboración de cartas de servizos.

Formación

Sector Público

 • Deseño de plans de formación especialmente orientados á actualización e adaptación aos constantes cambios normativos (emprego público, contratación pública, administración electrónica e normativa comunitaria).
 • Elaboración de materiais didácticos e formativos.
 • Impartición de formación.

Sector Privado

 • Deseño e elaboración de plans de formación especialmente no ámbito de prevención de riscos laborais, habilidades directivas, formación continua.
 • Elaboración de materiais didácticos e formativos.
 • Impartición de formación.

Xestión cultural

 • Asesoramento, información e formación cultural para empresas, organismos e institucións públicas e privadas.
 • Estudos de viabilidade.
 • Avaliación de políticas culturais.
 • Informes económicos e xurídicos.
 • Plans estratéxicos.
 • Actividades de formación.
 • Deseño de ferramentas.
 • Coordinación de proxectos, no campo da xestión cultural e turística.

Elaboración de plans e proxectos

Elaboramos todo tipo de estudos, plans e proxectos, tanto no sector público como no privado.

 • Intermediación e asesoramento no desenvolvemento de proxectos I+D+i.
 • Asesoramento e elaboración de Proxectos Europeos e intermediación cos axentes públicos e privados do sistema.
 • Deseño e elaboración de plans estratéxicos nos diferentes ámbitos das políticas públicas.
 • Deseño e elaboración de protocolos de actuación no ámbito da sanidade e dos servizos sociais.
 • Deseño e elaboración de protocolos de actuación en materia de Prevención de Riscos Laborais.
 • Deseño e elaboración de cartas de servizos no sector empresarial.
 • Deseño e elaboración de Plans de Igualdade

Asesoramento en Recuros Humanos

Prestamos asesoramento integral en materia de recursos humanos, tanto no sector público coma no privado.

Sector público

 • Asesoramento integral en xestión de RRHH.
 • Elaboración de Relacións de postos de traballo.
 • Asesoramento na implementación doutros instrumentos de ordenación dos RRHH.
 • Asesoramento en materia de negociación colectiva; elaboración de propostas de Convenios Colectivos e Acordos Reguladores das condicións de traballo.
 • Selección de persoal: Redacción de convocatorias, bases e xestión de procesos selectivos.
 • Deseño de ferramentas tecnolóxicas de xestión de persoal; rexistro de persoal e outros instrumentos de xestión en materia de RRHH.
 • Deseño de instrumentos de planificación; plans de emprego.

Sector privado

 • Asesoramento integral en xestión de RRHH.
 • Desenvolvemento de procesos de selección de persoal.
 • Xestión de nóminas e seguridade social.
 • Contabilidade

Xestión de subvencións

Buscamos, xestionamos e tramitamos todo tipo de subvencións, dende a convocatoria ata a resolución/concesión:

 • Servizo de alertas sobre convocatorias de subvencións.
 • Elaboración de proxectos subvencionables.
 • Xestión e tramitación do procedemento subvencionado.

Tel�fono 677 303 856 Galivalia

Galivalia Consulstgo S.L. Ver texto legal.