Blog

Xa está en vigor a nova modificación da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público

Xa está en vigor a nova modificación da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.

Lei 34/2010, do 5 de agosto, de modificación das Leis 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, 31/2007, do 30 de outubro, sobre procedementos de contratación nos sectores da auga, a enerxía, os transportes e os servizos postais, e 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso – Administrativa, para a adaptación á normativa comunitaria das dúas primeiras.

www.boe.es/boe/dias/2010/08/09/pdfs/BOE-A-2010-12765.pdf